โครงการตำบลปลอดภัยไร้อุบัติเหตุทางถนน กิจกรรมการฝึกอบรมเสริมสร้างความรู้วินัยจราจร

31 ส.ค. 2023 10:00:00 กิจกรรม อบต.สำโรง 129

วันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม 2566 เวลา 09.30 น. นายสมัย เรืองเนตรนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการตำบลปลอดภัยไร้อุบัติเหตุทางถนนกิจกรรมการฝึกอบรมเสริมสร้างความรู้วินัยจราจร เพื่อให้นักเรียนและเยาวชนได้รับความรู้ ความเข้าใจ ทักษะในการปฏิบัติตามระเบียบวินัยจราจรที่ถูกต้อง โดยวิทยากร จากสถานีตำรวจภู มีผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 90 คน ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี