ค้นหาข้อมูลข่าวสาร
องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง

Sumrong Subdistrict Administrative Office
คำแนะนำ การค้นหาข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง โดยพิมพ์คำค้นที่ต้องการค้นหา จากนั้นกดรูปแว่นขยาย เพื่อค้นหาข้อมูลข่าวสารที่ต้องการ

เอกสารประกาศภาษาไทย
เอกสารประกาศภาษาอังกฤษ
 

 • แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 • นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
 • เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
 • การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
 • การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 • การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 • แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
 • รายงานการกำกับติดตามการป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน
 • รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
 • มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 • การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

อำนาจหน้าที่
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 • คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
 • คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
 • ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 • รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนปฏิบัติการประจำปี
 • แผนการดำเนินงานประจำปี

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 • แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส
 • รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 • รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รายไตรมาส
 • รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2565

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
 • แผนจัดซื้อ จัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ
ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 • ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน
 • สรุปแผนการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี
 • รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2564

 • นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 • การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 • หลักเกณฑ์การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 • รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

  ข่าวสาร อบต. สำโรง

E-Service

ข้อมูลประชากร

องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
Sumrong Subdistrict Administrative Office

11

จำนวนหมู่บ้าน

2088

จำนวนครัวเรือน

8039

ประชากรรวม

108125

พื้นที่ทั้งหมด(ไร่)

คลังความรู้
ความรู้ด้านการควบคุมมลพิษ

แผ่นพับ EM Ball

การห้ามเผาในที่โล่ง

ผลกระทบจากการเผาในที่โล่งแจ้ง

แนวทางการจัดการปัญหาหมอกควันไฟป่าและฝุ่นละออง

สำนักปลัด
  ไม่พบผลลัพธ์
กองคลัง
  ไม่พบผลลัพธ์
กองช่าง
  ไม่พบผลลัพธ์
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
  ไม่พบผลลัพธ์
กองสวัสดิการสังคม
  ไม่พบผลลัพธ์