โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (สถานที่ก่อสร้าง บ้านผาชัน เส้นบ้านนายขวัญ (ต่อ คสล.เดิม) หมู่ที่ 7 ตำบลสำโรง อำเภอโพธิ์ไทร จังหวาัดอุบลราชธานี