โครงการขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน สถานที่ก่อสร้าง บ้านสำโรงหมู่ที่ 5 ตำบลสำโรง อำเภอโพธิ์ไทร จังหวาัดอุบลราชธานี จำนวน 4 เส้น