ประกวดราคาซื้อจัดซื้อพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ ระบบพลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์ (Solar Home) ด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)