ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง อบ.ถ. 200-02 จำนวน 3 ช่วง ด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)