แบบสอบถามการประเมินความเสี่ยง เพื่อจัดทำแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

23 ก.ย. 2022 09:20:00 แผนบริหารจัดการความเสี่ยง อบต.สำโรง 24