โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านนาเจริญ หมู่ที่ 1 (แยกนานายเหลี่ยม – แยกทางไปบ้านดงตาหวัง)

15 มี.ค. 2023 09:00:00 ราคากลาง/ตารางแสดงวงเงิน อบต.สำโรง 150