ประกาศราคากลางโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 ตามแผนอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงการพื้นฐาน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จำนวน 2 โครงการ