องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง

อำนาจหน้าที่

13 พฤศจิกายน 2018

ภารกิจอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล ตามกฎหมายจัดตั้ง

                 พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ (แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๗ พ.ศ. ๒๕๖๒)

                 มาตรา ๖๗ หน้าที่ต้องทำในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล

                 (๑) จัดให้มีและบำรุงรักษาทางน้ำและทางบก

                 (๑/๑) รักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย การดูแลการจราจร และส่งเสริมสนับสนุนหน่วยงานอื่นในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว

                 (๒) รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

                 (๓) ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ

                 (๔) ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

                 (๕) จัดการ ส่งเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และการฝึกอบรมให้แก่ประชาชน รวมทั้งการจัดการหรือสนับสนุนการดูแลและพัฒนาเด็กเล็กตามแนวทางที่เสนอแนะจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

                 (๖) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ

                 (๗) คุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

                 (๘) บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น

                 (๙) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้ตามความจำเป็นและสมควร

                 มาตรา ๖๘ อาจทำในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล

                 (๑) ให้มีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร

                 (๒) ให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น

                 (๓) ให้มีและบำรุงรักษาทางระบายน้ำ

                 (๔) ให้มีและบำรุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ

                 (๕) ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์

                 (๖) ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว

                 (๗) บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร

                 (๘) การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน

                 (๙) หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบล

                 (๑๐) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม

                 (๑๑) กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์

                 (๑๒) การท่องเที่ยว

                 (๑๓) การผังเมือง

จุดมุ่งหมายการพัฒนา

–  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในเขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบล

–  พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ได้มาตรฐาน สังคมสงบสุข เป็นระเบียบเรียบร้อย

–  พัฒนาเศรษฐกิจให้ประชาชนกินดี อยู่ดี มีงานทำ มีรายได้ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

–  พัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

–  พัฒนาการเมืองและการบริหารจัดการองค์กร

พันธกิจ  (MANDATE)

องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงได้วิเคราะห์สภาพปัญหา ความต้องการ และศักยภาพ จนทราบถึงสถานภาพวิสัยทัศน์และจุดมุ่งหมายการพัฒนา จึงได้กำหนดข้อผูกพันที่มุ่งมั่นที่จะดำเนินการพัฒนาในด้านต่าง ๆ ดังนี้

– การพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่ ปลอดภัย มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน

– สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีตามความจำเป็นขั้นพื้นฐาน

– ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของคน ครอบครัว และชุมชนในการพึ่งพาตนเอง

– จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดประโยชน์สูงสุด

– พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐแบบบูรณาการและกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน

Last modified: 8 เมษายน 2022

Comments are closed.