องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563

23 กุมภาพันธ์ 2016

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล  พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่  6) พ.ศ.2552 มาตรา  87  จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้  โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง  และโดยอนุมัติของนายอำเภอโพธิ์ไทร อนึ่งประชาชนผู้สนใจสามารถตรวจดูและขอดูข้อมูลข่าวสาร ได้ที่ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี ในวันและเวลาราชการ

Last modified: 25 มิถุนายน 2020

Comments are closed.