องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง

ข้อมูลพื้นฐาน

ประวัติความเป็นมา

องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง  ที่ตั้ง 255  หมู่ที่ 5  ตำบลสำโรง  อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี  ได้จัดตั้งเป็นสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง ขึ้นเมื่อ ปี พ.ศ. 2537  โดยนายอนงค์   เรืองเนตร  กำนันตำบลสำโรง   ดำรงตำแหน่งเป็นประธานกรรมการบริหารสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง  โดยตำแหน่งเป็นคนแรก  และมีนายประเสริฐ   แก้วเนตร  ผู้ใหญ่บ้านบ้านร่องคันแยง  ดำรงตำแหน่งประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง  และมีนายทุ้ม   ภาระเวช  ดำรงตำแหน่งเป็นรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง  มีนายบุญมา บุญทนต์  อาจารย์โรงเรียนบ้านนาหว้าใต้  ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการ  ซึ่งในขณะนั้น  ตำบลสำโรง  มีเขตพื้นที่รับผิดชอบทั้งหมด  8  หมู่บ้าน  ต่อมาเมื่อปี  พ.ศ. 2540 ได้ยกฐานะจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงเป็น   องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง   โดยมีนายอนงค์    เรืองเนตร  ดำรงตำแหน่งเป็นประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงครบวาระ 4 ปี  ในปี พ.ศ. 2545 ได้มีการแต่งตั้งประธานกรรมการบริหารจากการเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง คือ นายสมัย  เรืองเนตร และในปี พ.ศ. 2546 ได้มีการแต่งตั้งประธานกรรมการบริหารขึ้นเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง  ในปี  2548  ได้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงโดยตรงจากประชาชนมีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงคนแรกคือ นายสมัย  เรืองเนตร และมีหมู่บ้านในเขตพื้นที่รับผิดชอบทั้งหมด  11  หมู่บ้าน  ในปี พ.ศ.  2552  ได้ดำรงตำแหน่งจนครบวาระ ต่อมาปี พ.ศ 2556 ได้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง ซึ่ง นายณัฐพงษ์  ศรีกฤต ได้รับเลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง และต่อมาในปี 2564 ได้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงอีกครั้ง ได้นายสมัย เรืองเนตร  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง  เป็นผู้ดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง คนปัจจุบัน

สภาพื้นที่

สภาพพื้นที่ทั่วไปเป็นที่ราบภูเขาสูงและความชุ่มชื้นเหมาะแก่การเพาะปลูกและเลั้ยงสัตว์ การประกอบอาชีพของราษฎรมีอาชีพทำนาและเลี้ยงสัตว์

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต.สองคอน อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี
ทิศใต้ ติดต่อกับ ต.เหล่างาม อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ต.สารภี อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา เลี้ยงสัตว์
อาชีพเสริม สวนผลไม้

สาธารณูปโภค

– ทุกหมู่บ้านมีน้ำประปา ไฟฟ้า และมีโทรศัพท์บริการ

การเดินทาง

– ออกจากจังหวัดอุบลราชธานีตามเส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2050 (อุบล-เขมราฐ) เลี้ยวบ้านห้วยยางเดินทางเข้าที่ว่าการอำเภอโพธิ์ไทร ระยะทาง 95 กม. จากอำเภอเดินทางถึงตำบลสำโรงตามถนนสายยุทธศาสตร์ระยะทาง 30 กม. มีรถประจำทางวันละ 2 เที่ยว

ผลิตภัณฑ์

ผ้าลายกาบบัว และผ้าไหม

Comments are closed.