องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง

รับเรื่องร้องเรียน/แสดงความคิดเห็น

กรอกเลขประจำตัวประชาชน

วัน/เดือน/ปีเกิด

หมายเลขโทรศัพท์

หัวข้อ

รูปภาพ หรือ เอกสารแนบ

ข้อความ

เรื่องร้องเรียน / ข้อคิดเห็นของท่าน จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตำบลสำโรง ซึ่งจะนำไปปรับปรุง แก้ไข ดำเนินการตามบทบาท อำนาจหน้าที่ กฎหมาย ระเบียบ แบบแผน และกระบวนการขั้นตอนที่กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถปฏิบัติได้

Comments are closed.