องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง

วิสัยทัศน์

“เป็นตำบลแห่งความสุข มีความเจริญก้าวหน้า ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

หมายถึง ตำบลสำโรงที่อยู่แล้วมีความสบายกายสบายใจทั้งประชาชนผู้อยู่อาศัยและผู้มาเยือน มีความเจริญก้าวหน้า มีความปลอดภัย มีสิ่งแวดล้อมที่ดี มีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ ประชาชนมีสุขภาพกายและใจดี มีงานทำ มีความสร้างสรรค์ ร่วมคิด ร่วมทำ บนพื้นฐานความพอเพียง คือ พอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกัน โดยใช้ความรู้และคุณธรรมในการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

วิสัยทัศน์ความหมาย
เป็นตำบลแห่งความสุขตำบลสำโรงที่อยู่แล้วมีความสบายกายสบายใจทั้งประชาชนผู้อยู่อาศัยและผู้มาเยือน มีความปลอดภัย มีสิ่งแวดล้อมที่ดี มีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าประทับใจ ประชาชนในตำบลมีสุขภาพกายและใจดี ได้รับปัจจัยพื้นฐานของชีวิต (อาหาร นํ้า ที่พักอาศัย มีรายได้ และมีงานทำ) เป็นพลเมืองที่มีความสร้างสรรค์ ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมรับประโยชน์และความสุขร่วมกัน
มีความเจริญก้าวหน้ามีความเจริญก้าวหน้าในด้านการศึกษา สังคม วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น โครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูประการ เทคโนโลยี สิ่งอำนวยความสะดวก สิ่งแวดล้อม การท่องเที่ยว เศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง
ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  การน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับประยุกต์ใช้กับการบริหารจัดการพัฒนาบ้านเมืองในทางสายกลาง บนพื้นฐานความพอเพียง คือ พอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกัน โดยใช้ความรู้และคุณธรรมในการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

พันธกิจ

องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงได้วิเคราะห์สภาพปัญหา ความต้องการ และศักยภาพ จนทราบถึงสถานภาพวิสัยทัศน์และจุดมุ่งหมายการพัฒนา จึงได้กำหนดข้อผูกพันที่มุ่งมั่นที่จะดำเนินการพัฒนาในด้านต่าง ๆ ดังนี้

– การพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่ ปลอดภัย มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน

– สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีตามความจำเป็นขั้นพื้นฐาน

– ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของคน ครอบครัว และชุมชนในการพึ่งพาตนเอง

– จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดประโยชน์สูงสุด

– พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐแบบบูรณาการและกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *