องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง ประกาศ เรื่องเผยแพร่ประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biding)เลขที่ 04/2565

ประจำปี พ.ศ.2565 

จำนวน 1 โครงการ

ประกาศ ณ วันที่  31 สิงหาคม  2565

Download (PDF, 2.25MB)

 

องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างตามโครงการที่องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงจะดำเนินการจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

จำนวน 1 โครงการ

ประกาศ ณ วันที่  30 สิงหาคม  2565

 

Download (PDF, 2.25MB)

 

องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง ประกาศ เรื่องเผยแพร่ประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biding)เลขที่ 03/2565

ประจำปี พ.ศ.2565 

จำนวน 1 โครงการ

ประกาศ ณ วันที่  29 สิงหาคม  2565

Download (PDF, 1.16MB)

Download (PDF, 916KB)

Download (PDF, 1.14MB)

Download (PDF, 411KB)

 

องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 

(e-bidding) เลขที่ 01/2565

ประจำปีงบประมาณ 2565 ตามรายละเอียดดังนี้

Download (PDF, 2.27MB)

Download (PDF, 1.63MB)

 

องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 

(e-bidding) เลขที่ 01/2565 ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 1 โครงการ ตามรายละเอียดดังนี้

Download (PDF, 2.53MB)

Download (PDF, 1.88MB)

 

องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง ประกาศราคากลางโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  2564

จำนวน 2 โครงการ

ประกาศ ณ วันที่  4 กุมภาพันธ์  2565

Download (PDF, 2.17MB)

องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง ประกาศราคากลางตามโครงการที่องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงจะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจำปีงบประมาณ  2564  จำนวน   3   โครงการ   ดังนี้
ประกาศ  ณ  วันที่ 20  พฤษภาคม 2564

Download (PDF, 287KB)

 
องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง ประกาศราคากลางโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  2564

ตามแผนอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงการพื้นฐาน  งบลงทุน  หมวดค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  จำนวน 2 โครงการ  ตามรายละเอียดดังนี้

 
องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง ประกาศผู้ชนะการเสนอประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง เสริมผิวจราจร แบบแอสฟัลต์คอนครีต (Asphail Concrete) ผิวจราจรแอสฟัลต์คอนครีต บ้านผาชัน หมู่ที่ 7

Download (PDF, 680KB)

 
องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง ประกาศการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง เสริมผิวจราจร แบบแอสฟัลต์คอนครีต (Asphail Concrete) ผิวจราจรแอสฟัลต์คอนครีต บ้านผาชัน หมู่ที่ 7
ประจำปีงบประมาณ 2563  จำนวน   1   โครงการ   ดังนี้
ประกาศ  ณ  วันที่ 20 สิงหาคม 2563

Download (PDF, 931KB)

Download (PDF, 857KB)

องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง ได้ดำเนินการกำหนดประกาศราคากลาง จะดำเนินการจัดจ้างตามโครงการ
ประจำปีงบประมาณ 2563  จำนวน   1   โครงการ   ดังนี้
ประกาศ  ณ วันที่  3  สิงหาคม  2563

Download (PDF, 210KB)

Download (PDF, 186KB)

Download (PDF, 377KB)

Download (PDF, 160KB)

Download (PDF, 73KB)

Download (PDF, 235KB)

Download (PDF, 173KB)

องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง ได้ดำเนินการ
กำหนดประกาศราคากลาง จะดำเนินการจัดจ้างตามโครงการ
ประจำปีงบประมาณ 2563  จำนวน   7 โครงการ   ดังนี้
ประกาศ  ณ วันที่  9  กรกฏาคม  2563
1.โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (สถานที่ก่อสร้าง บ้านผาชัน เส้นบ้านนายขวัญ (ต่อ คสล.เดิม) หมู่ที่ 7 ตำบลสำโรง อำเภอโพธิ์ไทร จังหวาัดอุบลราชธานี

Download (PDF, 845KB)

Download (PDF, 761KB)

Download (PDF, 825KB)

Download (PDF, 703KB)

2.โครงการจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (สถานที่ก่อสร้าง บ้านผาชัน เส้นบ้านนาหว้า (บ้านนายหนูเจียม – บ้านนางหวัง) หมู่ที่ 3   ตำบลสำโรง อำเภอโพธิ์ไทร จังหวาัดอุบลราชธานี

Download (PDF, 804KB)

Download (PDF, 766KB)

Download (PDF, 749KB)

Download (PDF, 571KB)

3.โครงการขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน สถานที่ก่อสร้าง บ้านสำโรงหมู่ที่ 5  ตำบลสำโรง อำเภอโพธิ์ไทร จังหวาัดอุบลราชธานี  จำนวน 4 เส้น

Download (PDF, 866KB)

Download (PDF, 804KB)

Download (PDF, 738KB)

Download (PDF, 878KB)

4.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน สถานที่ก่อสร้าง บ้านนาหว้า(เส้นห้วยบง) หมู่ที่ 3  ตำบลสำโรง อำเภอโพธิ์ไทร จังหวาัดอุบลราชธานี

Download (PDF, 808KB)

Download (PDF, 727KB)

Download (PDF, 759KB)

Download (PDF, 606KB)

5.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน สถานที่ก่อสร้าง บ้านสำโรง (เส้นทางไปห้วยสะทุง) หมู่ที่ 5  ตำบลสำโรง อำเภอโพธิ์ไทร จังหวาัดอุบลราชธานี

Download (PDF, 825KB)

Download (PDF, 754KB)

Download (PDF, 807KB)

Download (PDF, 714KB)

6.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน สถานที่ก่อสร้าง บ้านผาชัน (เส้นทางลงโขง) หมู่ที่  7  ตำบลสำโรง อำเภอโพธิ์ไทร จังหวาัดอุบลราชธานี

Download (PDF, 788KB)

Download (PDF, 715KB)

Download (PDF, 738KB)

Download (PDF, 781KB)

7.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน สถานที่ก่อสร้าง บ้านนาห้าง (เส้นข้างโรงเรียนบุยจิราธร) หมู่ที่  2  ตำบลสำโรง อำเภอโพธิ์ไทร จังหวาัดอุบลราชธานี

Download (PDF, 855KB)

Download (PDF, 751KB)

Download (PDF, 806KB)

Download (PDF, 715KB)

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง

เรื่อง แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ  2563

ประกาศ  ณ วันที่ 18 ตุลาคม 2562

ประจำปีงบประมาณ 2562  จำนวน   1  โครงการ   ดังนี้
ประกาศ  ณ วันที่  4   มิถุนายน  2562

Download (PDF, 209KB)

 
องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง ได้ดำเนินการกำหนดประกาศราคากลาง จะดำเนินการจัดจ้างตามโครงการ
ประจำปีงบประมาณ 2562  จำนวน  ๒  โครงการ   ดังนี้
ประกาศ  ณ วันที่  ๒๑   พฤษภาคม  2562

21 พ.ค.2562

 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง ได้ดำเนินการกำหนดประกาศราคากลาง จะดำเนินการจัดจ้างตามโครงการ
ประจำปีงบประมาณ 2562  จำนวน  ๕ โครงการ  ดังนี้
ประกาศ  ณ วันที่  ๒   พฤษภาคม  2562
ประกาศ 2พ.ค.2562
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง ได้ดำเนินการกำหนดประกาศราคากลาง จะดำเนินการจัดจ้างตามโครงการ
ประจำปีงบประมาณ 2562  จำนวน  1 โครงการ  ดังนี้
ประกาศ  ณ วันที่ 18   มีนาคม  2562

24819

 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง ได้ดำเนินการกำหนดประกาศราคากลาง จะดำเนินการจัดจ้างตามโครงการ
ประจำปีงบประมาณ 2562  จำนวน  3 โครงการ  ดังนี้
ประกาศ  ณ วันที่ 18   กุมภาพันธ์  2562
 
22343
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง ได้ดำเนินการกำหนดประกาศราคากลาง จะดำเนินการจัดจ้างตามโครงการ
ประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 5 โครงการ ดังนี้
ประกาศ  ณ วันที่ 21 มกราคม 2562

19023

องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง ได้ดำเนินการกำหนดประกาศราคากลาง จะดำเนินการจัดจ้างตามโครงการ

ประจำปีงบประมาณ 2561     จำนวน   4 โครงการ ตามประกาศ ดังนี้

ประกาศ  ณ วันที่   25  ธันวาคม    2561

17656

องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง ได้ดำเนินการกำหนดประกาศราคากลางจะดำเนินการจัดจ้างตามโครงการ

ประจำปีงบประมาณ 2561     จำนวน   3  โครงการ ดังนี้

ประกาศ  ณ วันที่   6  สิงหาคม    2561

4888

องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง ได้ดำเนินการกำหนดประกาศราคากลางจะดำเนินการจัดจ้างโครงการจ่ายขาดเงินสะสม

ประจำปีงบประมาณ 2561     จำนวน   4  โครงการ ดังนี้

ประกาศ  ณ วันที่   23  กุมภาพันธ์    2561

 1.โครงการจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (สถานที่ก่อสร้างบริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง)

23612

23615

23614

23613

   2.โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (เส้นแยกบ้านนายบุญมี – บ้านนายจันไทย)  หมู่ที่ 1

23617

23618

23619

23620

3.โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (เส้นแยกบ้านอภิญญา – คุ้มบ้านเก่า )  หมู่ที่

23622

23623

23624

23625

23626

4.โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (เส้นแยกบ้านนายภักดี – ส่างขี้เหล็ก )  หมู่ที่ 5

23629

23630

23631

23632

องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง ได้ดำเนินการกำหนดประกาศราคากลางจะดำเนินการจัดจ้างโครงการจ่ายขาดเงินสะสม

ประจำปีงบประมาณ 2561     จำนวน   5  โครงการ ดังนี้

ประกาศ  ณ วันที่   2  กุมภาพันธ์    2561

 1.โครงการจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (แยกร้านค้ากองทุนหมู่บ้าน – บ้านนายสุทัศน์) หมู่ที่ 3

23646

23647

 2.โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (เส้นแยกบ้านนางฉวี – คุ้มดอนเจ้าปู่) หมู่ที่ 4

23668

23669

23670

23671

 3.โครงการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร  (แยกนานายสมัย – แยกนานายล้วน)  หมู่ที่ 9

23658

23659

23660

23661

 4.โครงการจ้างเหมาขุดเจาะบ่อบาดาล (จุดบ้านนายนิราศ  ทองแสน)  หมู่ที่  8

23973

23974

23975

   5.โครงการจ้างเหมาขุดเจาะบ่อบาดาล (จุดคุ้มทางลงโขง)  หมู่ที่  8

23646

23647

องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง จะดำเนินการจ้างเหมาซ่อมรถบรรทุกส่วนบุคคล(รถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์)

ประจำสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง รหัสครุภัณฑ์ 003 – 57-0001 ตามรายละเอียดดังนี้

ประกาศ  ณ วันที่   22 มกราคม    2561

23636

23637

23638

23639

23640

23641

23642

องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง ได้ดำเนินการกำหนดประกาศราคากลางจะดำเนินการจัดจ้าง   จำนวน   5  โครงการ ดังนี้

ประกาศ  ณ วันที่   31  มกราคม   2561

   1.โครงการจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (แยกโรงเรียนผอบ ณ นคร 1 – ศาลาประชาคม)  หมู่ที่ 6

Download (PDF, 734KB)

Download (PDF, 872KB)

Download (PDF, 1.07MB)

2.โครงการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร (เส้นแยกถนนลาดยาง – แยกบ้านนายศักดิ์ศรี)  หมู่ที่ 5

Download (PDF, 742KB)

Download (PDF, 642KB)

Download (PDF, 904KB)

Download (PDF, 430KB)

Download (PDF, 745KB)

                 3.โครงการจ้างเหมาก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก  (ห้วยม่วง – จุดวังหินสัก)  หมู่ที่ 4

Download (PDF, 744KB)

Download (PDF, 909KB)

Download (PDF, 1.03MB)

Download (PDF, 714KB)

 4.โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตร (แยกนานายใบ – แยกนานายหวิน)  หมู่ที่ 10

Download (PDF, 742KB)

Download (PDF, 644KB)

Download (PDF, 978KB)

Download (PDF, 564KB)

Download (PDF, 747KB)

             

Download (PDF, 633KB)

             

Download (PDF, 805KB)

             

Download (PDF, 437KB)

องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง ได้ดำเนินการกำหนดประกาศราคากลางจะดำเนินการจัดจ้าง   จำนวน   5  โครงการ ดังนี้

ประกาศ  ณ วันที่   19  มกราคม   2561

      1.โครงการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร (แยกแซหมากเม้า – คุ้มบ้านสำโรงน้อย)  หมู่ที่ 5

Download (PDF, 773KB)

Download (PDF, 653KB)

Download (PDF, 880KB)

Download (PDF, 432KB)

Download (PDF, 742KB)

 2.โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (เส้นแยกถนนลาดยาง – คุ้มลับแล)  หมู่ที่ 2

Download (PDF, 773KB)

Download (PDF, 908KB)

Download (PDF, 962KB)

Download (PDF, 1.02MB)

Download (PDF, 699KB)

 3.โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตร (แยกสวนยางนายประสาน – ห้วยตาหวัง)  หมู่ที่ 1

Download (PDF, 741KB)

Download (PDF, 623KB)

Download (PDF, 954KB)

Download (PDF, 526KB)

Download (PDF, 738KB)

 4.โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตร (เส้นแยกนานายอาคม – แยกนานายอิถา)  หมู่ที่ 10

Download (PDF, 743KB)

Download (PDF, 610KB)

Download (PDF, 959KB)

Download (PDF, 541KB)

Download (PDF, 730KB)

 5.โครงการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินเพื่อการเกษตร (เส้นทางไปนาซาง )  หมู่ที่ 7

Download (PDF, 760KB)

Download (PDF, 633KB)

Download (PDF, 962KB)

Download (PDF, 465KB)

Download (PDF, 724KB)

องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง  ได้ดำเนินการประกาศแผนจัดหาพัสดุ   ประจำปีงบประมาณ  2560

          ผ.ด. 2

องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง   อำเภอโพธิ์ไทร  จังหวัดอุบลราชธานี

ประกาศ  ณ วันที่   20  ตุลาคม  2559

Download (PDF, 555KB)

ประกาศแผนจัดหาพัสดุ

Download (PDF, 687KB)

Download (PDF, 655KB)

Download (PDF, 737KB)

Download (PDF, 813KB)

Download (PDF, 696KB)

Download (PDF, 792KB)

Download (PDF, 705KB)

องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง ได้ดำเนินการกำหนดประกาศราคากลางจะดำเนินการจัดซื้ออาหารเสริม (นม )

จำนวน  2  รายการ ดังนี้

ประกาศ  ณ วันที่   1  พฤษจิกายน   2560

1.จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ชนิดกล่อง (ยู เอช ที) ขนาดบรรจุ  200  มิลลิลิตร  รสจืด สำหรับเด็กนักเรียน ก่อนประถมศึกษา ถึงระดับประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 สำหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ . ประจำปีงบประมาณ  2561

Download (PDF, 501KB)

2.จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ชนิดกล่อง (ยู เอช ที)ขนาดบรรจุ  200 มิลลิลิตร  รสจืด สำหรับเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง   ประจำปีงบประมาณ  2561

Download (PDF, 519KB)

องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง ได้ดำเนินการกำหนดประกาศราคากลางจะดำเนินการจัดจ้าง   จำนวน  6 โครงการ ดังนี้

ประกาศ  ณ วันที่   26  มกราคม   2560

                        1.โครงการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร    หมู่ที่ 2

                       

Download (PDF, 563KB)

                      

Download (PDF, 603KB)

                      

Download (PDF, 797KB)

                       

Download (PDF, 510KB)

                        2.โครงการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร  หมู่ที่ 10

                       

Download (PDF, 612KB)

                       

Download (PDF, 799KB)

                         

Download (PDF, 602KB)

                         

Download (PDF, 714KB)

                        

Download (PDF, 469KB)

                        3.โครงการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร  หมู่ที่ 10

                       

Download (PDF, 623KB)

                       

Download (PDF, 779KB)

                       

Download (PDF, 584KB)

                       

Download (PDF, 701KB)

                      

Download (PDF, 456KB)

                     4.โครงการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร  หมู่ที่ 4

                   

Download (PDF, 581KB)

                  

Download (PDF, 839KB)

                  

Download (PDF, 677KB)

                    

Download (PDF, 542KB)

                    5.โครงการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร  หมู่ที่  9

                 

Download (PDF, 507KB)

                 

Download (PDF, 584KB)

                 

Download (PDF, 797KB)

                

Download (PDF, 583KB)

                  6.โครงการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร  หมู่ที่  8

Download (PDF, 520KB)

                  

Download (PDF, 742KB)

                  

Download (PDF, 774KB)

                  

Download (PDF, 587KB)

                  

Download (PDF, 786KB)

Download (PDF, 439KB)

Download (PDF, 440KB)

      องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงประกาศราคากลางตามโครงการที่องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงจะดำเนินการจัดจ้าง

                                                                  ประกาศ   ณ   วันที่  6  กุมภาพันธ์   2560

1.โครงการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตข้ามทางน้ำไหล  หมู่ที่  4

Download (PDF, 545KB)

Download (PDF, 856KB)

Download (PDF, 842KB)

2.โครงการจ้างเหมาขุดเจาะบ่อบาดาล ท่อ pvc   หมู่ที่ 5

Download (PDF, 554KB)

Download (PDF, 715KB)

Download (PDF, 877KB)

3.โครงการจ้างเหมาขุดลอกห้วยฉลอง  หมู่ที่  8

Download (PDF, 530KB)

Download (PDF, 422KB)

Download (PDF, 852KB)

Download (PDF, 827KB)

4.โครงการจ้างเหมาถนนลูกรังเพื่่อการเกษตร  (เส้นบ้านนางรัศมี –  นานายคำผ่าน)  หมู่ที่  6

Download (PDF, 640KB)

Download (PDF, 872KB)

Download (PDF, 656KB)

Download (PDF, 806KB)

Download (PDF, 529KB)

5.โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร   (เส้นนานายสัมฤทธิ์  – ห้วยมะเขือ) หมู่ที่ 6

Download (PDF, 586KB)

Download (PDF, 745KB)

Download (PDF, 630KB)

Download (PDF, 478KB)

6.โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร   ( เส้นนานายไล  – แยกป่าช้า ) หมู่ที่ 6

Download (PDF, 585KB)

Download (PDF, 772KB)

Download (PDF, 627KB)

Download (PDF, 485KB)

7.โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร   ( แยกนานายรังสรรค์  – คุ้มดอนพอก ) หมู่ที่ 8

Download (PDF, 643KB)

Download (PDF, 841KB)

Download (PDF, 632KB)

Download (PDF, 797KB)

Download (PDF, 499KB)

องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงประกาศราคากลางตามโครงการที่องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงจะดำเนินการจัดจ้าง

ประกาศ   ณ   วันที่   17  กุมภาพันธ์   2560

1.โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   หมู่ที่ 3

Download (PDF, 611KB)

Download (PDF, 846KB)

Download (PDF, 735KB)

Download (PDF, 648KB)

2.โครงการจ้างเหมาก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์   หมู่ที่ 4

Download (PDF, 598KB)

Download (PDF, 1.04MB)

Download (PDF, 856KB)

Download (PDF, 1.08MB)

Download (PDF, 841KB)

3.โครงการจ้างเหมาก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์   หมู่ที่ 6

Download (PDF, 574KB)

Download (PDF, 902KB)

Download (PDF, 688KB)

Download (PDF, 949KB)

Download (PDF, 852KB)

4.โครงการจ้างเหมาต่อเติมอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง

Download (PDF, 572KB)

Download (PDF, 960KB)

Download (PDF, 876KB)

5.โครงการจ้างเหมาต่อเติมอาคารหอประชุมอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง

Download (PDF, 542KB)

Download (PDF, 947KB)

Download (PDF, 860KB)

องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงประกาศราคากลางตามโครงการที่องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงจะดำเนินการจัดจ้าง

ประกาศ   ณ    วันที่   15  มีนาคม   2560

1.โครงการจ้างเหมาว่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการคเกษตร  บ้านนาเจริญ หมู่ที่ 1  (แยกนานายเหลี่ยม – แยกทางไปบ้านดงตาหวัง)

Download (PDF, 627KB)

Download (PDF, 756KB)

Download (PDF, 462KB)

Download (PDF, 598KB)

2.โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการคเกษตร  บ้านนาเจริญ หมู่ที่ 1  (ถนนลาดยางจุดนานายผึ้ง – สะพานห้วยตาหวัง)

Download (PDF, 637KB)

Download (PDF, 838KB)

Download (PDF, 613KB)

Download (PDF, 486KB)

องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงประกาศราคากลางตามโครงการที่องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงจะดำเนินการจัดจ้าง

ประกาศ   ณ   วันที่   23  พฤษภาคม   2560

1.โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน  (เส้นถนน คสล.เดิมบ้านนายบัวลา – แยกโรงเรียน ) หมู่ที่ 3

Download (PDF, 578KB)

Download (PDF, 767KB)

Download (PDF, 698KB)

Download (PDF, 723KB)

2.โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเริมเหล็กภายในหมู่บ้าน   (เส้นบ้านนายบุญเพ็ง – เส้นไปบ้านนายขวัญ )  หมู่ที่ 7

Download (PDF, 628KB)

Download (PDF, 654KB)

Download (PDF, 841KB)

Download (PDF, 727KB)

3.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเหล็ก (แยกศาลาประชาคมหมู่บ้าน- บ้านนาเตียม อินทร์ทอง )   หมู่ที่ 3

Download (PDF, 602KB)

Download (PDF, 578KB)

Download (PDF, 758KB)

Download (PDF, 799KB)

4.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (บ้านน้ำคำ )  หมู่ที่ 10

Download (PDF, 604KB)

Download (PDF, 765KB)

Download (PDF, 768KB)

องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงประกาศราคากลางตามโครงการที่องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงจะดำเนินการจัดจ้าง

ประกาศ   ณ   วันที่   2  สิงหาคม  2560

1.โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมฝายคันดินกั้นน้ำห้วยไร่ บ้านโนนศาลา  หมู่ที่ 9

Download (PDF, 479KB)

Download (PDF, 784KB)

Download (PDF, 412KB)

องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงประกาศราคากลางตามโครงการที่องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงจะดำเนินการจัดจ้าง

ประกาศ   ณ   วันที่   15 สิงหาคม  2560

1.โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน  (เส้นข้างวัด – บ้านนายณรงค์)  หมู่ที่ 1

2.โครงหรับปรุงรั้ว พร้อมงานปรับปรุงภูมิทัศน์ และงานป้ายประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง

Download (PDF, 636KB)

Download (PDF, 851KB)

Download (PDF, 777KB)

Download (PDF, 684KB)

2.โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน  (เส้นเหนือบ้านต่อจาก  คสล. – แยกวัด)  หมู่ที่ 9

Download (PDF, 597KB)

Download (PDF, 774KB)

Download (PDF, 784KB)

องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงประกาศราคากลางตามโครงการที่องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงจะดำเนินการจัดจ้าง

ประกาศ   ณ   วันที่    20  กันยายน  2560

1.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง

Download (PDF, 620KB)

Download (PDF, 939KB)

Download (PDF, 1.06MB)

2.โครงการปรับปรุงรั้ว  พร้อมงานปรับปรุงภูมิทัศน์  และงานป้ายประชาสัมพันธ์องค์การบริารส่วนตำบลสำโรง

Download (PDF, 635KB)

Download (PDF, 921KB)

Download (PDF, 1.06MB)

Download (PDF, 1.2MB)

Download (PDF, 1016KB)

Comments are closed.